top of page

[การใช้ was, were] บอกสถานะว่า "เป็น, อยู่, คือ" ในอดีต

การใช้ was were

อีกเรื่องหนึ่งที่ในภาษาอังกฤษให้ความสำคัญคือเรื่อง "เวลา" ซึ่งเมื่อพูดประโยคแต่ละประโยคจะต้องรู้ว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นเรื่องของ อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต จึงทำให้ภาษาอังกฤษมีการใช้คำที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงคนละเวลาถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคหรือคำเดียวกันก็ตาม

คำว่า was และ were คือคำที่ใช้แทน is, am, are หรือ be เมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์แบบเดียวกันแต่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งก่อนอื่นเราต้องเข้าใจ[การใช้ is, am, are] บอกสถานะว่า "เป็น, อยู่, คือ" พูดถึงแต่ละคนใช้คำต่างกัน


ความหมายของ was, were

เช่นเดียวกับ is, am, are เมื่อเราพูดประโยคที่บอก "สถานะในอดีต" ของใครก็ตามที่ในประโยคมักจะมีคำว่า "เป็น, อยู่, คือ" อยู่ด้วย เราก็จะใช้คำว่า was หรือ were แทน is, am, are

 • is, am เปลี่ยนเป็น was

 • are เปลี่ยนเป็น were


 • I am ... > I was ...

 • He is ... > He was ...

 • She is ... > She was ...

 • It is ... > It was ...

 • The tree is ... > The tree was ...

 • Annie is ... > Annie was ...

 • You are ... > You were ...

 • We are ... > We were ...

 • They are ... > They were ...

 • My friends are ... > My friends were ...

 • You and I are ... > You and I were ...

 • He and she are ... > He and she were ...

 • Jack and his dog are ... > Jack and his dog were ...


คำว่า "was, were" ที่แปลว่า "เป็น, อยู่, คือ" ในอดีต

"was, were" สามารถแปลว่า "เป็น, อยู่, คือ" ได้โดยตรงในประโยคที่บอกว่า เป็นใคร คืออะไร หรือ อยู่ที่ไหน ในอดีต เช่น

 • I am a doctor. (ตอนนี้)ฉันเป็นหมอ

 • I was a doctor. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)ฉันเป็นหมอ

 • You are my friend. (ตอนนี้)คุณคือเพื่อนของฉัน

 • You were my friend. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)คุณคือเพื่อนของฉัน (ตอนนี้ไม่ใช่)

 • He is in the kitchen. (ตอนนี้)เขาอยู่ในครัว

 • He was in the kitchen. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)เขาอยู่ในครัว

 • Victor and Katie are at school. (ตอนนี้)วิคเตอร์และเคทอยู่ที่โรงเรียน

 • Victor and Katie were at school. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)วิคเตอร์และเคทอยู่ที่โรงเรียน

 • Her dad is a teacher. (ตอนนี้)พ่อของเขาเป็นครู

 • Her dad was a teacher. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)พ่อของเขาเป็นครู

 • It is a water filter. (ตอนนี้)มันคือเครื่องกรองน้ำ

 • It was a water filter. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)มันคือเครื่องกรองน้ำ (ตอนนี้กลายเป็นอย่างอื่นแล้ว)


คำว่า "was, were" ใช้บอกลักษณะหรือสภาพในอดีต

หรือเมื่อเราพูดถึงลักษณะหรือสภาพที่เคยเป็นในอดีต ก็ใช้คำว่า "was, were" (มีลักษณะ, มีสภาพ) เช่น

 • I was fat. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)ฉัน(มีลักษณะ)อ้วน (ตอนนี้ไม่)

 • Your hair was long. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)ผมของคุณ(มีลักษณะ)ยาว (ตอนนี้ไม่)

 • The car was red. รถ(มีลักษณะ)สีแดง (ตอนนี้ไม่)

 • These flowers were beautiful. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)ดอกไม้พวกนี้(มีลักษณะ)สวย (ตอนนี้ไม่)

 • He was handsome. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)เขา(มีลักษณะ)หล่อ (ตอนนี้ไม่)

 • My clothes were dirty. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)เสื้อผ้าของฉัน(มีสภาพ)สกปรก (ตอนนี้ไม่)

 • Their dog was smelly. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)หมาของพวกเขา(มีสภาพ/กลิ่น)เหม็น (ตอนนี้ไม่)

 • These cookies were delicious. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)คุกกี้พวกนี้(มีสภาพ/รสชาติ)อร่อยมาก (ตอนนี้ไม่)


คำว่า "was, were" ใช้บอกสถานะที่เคยเป็นในอดีต

คล้ายกันกับการบอกลักษณะหรือสภาพ "was, were" ใช้บอกสถานะได้เช่นกัน

 • I was single. Now I am married. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)ฉัน(มีสถานะ)โสด ตอนนี้ฉันแต่งงานแล้ว

 • She was successful. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)เขา(มีสถานะ)สำเร็จ

 • They were calm. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)พวกเขา(มีสถานะ)สงบ

 • Our website was unavailable. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)เว็บไซต์ของเรา(มีสถานะ)ไม่พร้อมใช้งาน


คำว่า "was, were" ใช้บอกอาการหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในอดีต

"was, were" ยังใช้บอกความรู้สึกหรืออาการที่เกิดขึ้นในอดีตอีกด้วย เช่น

 • I was hungry. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)ฉัน(รู้สึก)หิว

 • He was sick. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)เขา(มีอาการ)ป่วย

 • Her cat was happy. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)แมวของเขา(รู้สึก)มีความสุข

 • The students were worried. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)นักเรียน(รู้สึก)กังวล

 • My brother and sister were tired. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)พี่ชายและพี่สาวของฉัน(รู้สึก)เหนื่อย

 • Mom was angry. (ในอดีต/ก่อนหน้านี้)แม่(รู้สึก)โกรธ


คำว่า "was, were" ใช้บอกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังทำอยู่ในช่วงเวลาในอดีต

คล้ายกับ "is, am, are" ที่บอกสิ่งที่กำลังทำอยู่ ณ ปัจจุบัน แต่ "was, were" บอกสิ่งที่กำลังทำในอดีต เช่น

 • At 6PM yesterday, I was cooking. ตอน 6 โมงเย็นเมื่อวาน ฉันกำลังทำอาหาร

 • When I saw you this morning, you were smiling. ตอนที่ฉันเห็นคุณเมื่อเช้านี้ คุณกำลังยิ้ม

 • It rained when we were waiting for the bus. ฝนมันตกตอนที่พวกเรากำลังรอรถบัส

 • She was playing with her dog when we arrived. เขากำลังเล่นกับหมาของเขาตอนที่พวกเราไปถึง


คำว่า "was, were" ใช้บอกว่าถูกกระทำ

และอีกความหมายหนึ่งคือการใช้บอกถึงสิ่งที่ถูกกระทำ ในทางไวยากรณ์จะเรียกว่า Passive Voice โดยคำที่ถูกกระทำจะเปลี่ยนเป็น Past Participle หรือที่เรียกกันว่า กริยาช่องที่ 3 หรือ V.3 เช่น

 • This house was built in 1996. บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1996

 • These books were written by JK Rowling. หนังสือเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นโดย JK Rowling

 • My car was stolen. รถของฉันถูกโขมยไป

 • We were told to meet here at 8am. พวกเราถูกบอกให้มาเจอกันที่นี่ตอน 8 โมงเช้า


สรุปการใช้ "was, were"

การใช้ "was, were" นั้น จะใช้คำไหนขึ้นอยู่กับบุคคลหรือสิ่งที่เรากำลังพูดถึง

 • was ใช้แทน is หรือ am เมื่อพูดถึงเรื่องในอดีต

 • were ใช้แทน are เมื่อพูดถึงเรื่องในอดีต

และความหมายหลักๆ คือการบอกถึงลักษณะ สถานะ สภาพ อาการ หรือความรู้สึกที่เป็นอยู่หรือเกิดขึ้นในอดีตนั่นเอง

0 ความคิดเห็น

コメント


เริ่มต้นเพียง ฿590 เข้าเรียนได้ทุกคอร์ส

bottom of page